Głównym celem organizowanych od 2013 r. Łódzkich Senioraliów jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój potencjał. W organizację wydarzenia włączają się co roku łódzkie organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty działające na rzecz osób starszych oraz partnerzy Miejskiej Karty Seniora.

W trakcie trwania Łódzkich Senioraliów posiadacze Miejskiej Karty Seniora mają zapewnione bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz 50% zniżki na usługi u wybranych partnerów Karty.

V ŁÓDZKIE SENIORALIA – TERMIN/ ETAPY

V Łódzkie Senioralia odbędą się w terminie 13-25 maja 2018 r. Dwa tygodnie wydarzeń dla seniorów przygotowanych przez organizatorów i partnerów inicjatywy tradycyjnie otworzy uroczysta inauguracja połączona z występem znanego artysty. Integralną częścią Łódzkich Senioraliów będzie Ogólnopolski Konkurs Drzewo Pokoleń organizowany przez Urząd Miasta Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Konkurs będzie miał na celu wyłonienie i uhonorowanie organizacji pozarządowych, instytucji jak i seniorów realizujących projekty w obszarze zdrowego i aktywnego starzenia się oraz podejmujących wszelką działalność przyczyniającą się do poprawy jakości życia osób 60+. Gala Konkursu, której towarzyszyć będzie wręczenie nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz występ artystyczny stanowić będzie również oficjalne zakończenie V Łódzkich Senioraliów.

„V Łódzkie Senioralia” odbędą się w dniach 13  - 25 maja 2018 r. i zostały podzielone na trzy główne obszary aktywności:

13 maja 2018 r., godz. 14-19. – UROCZYSTA INAUGURACJA

Uroczystego otwarcia Łódzkich Senioraliów dokonała Prezydent Miasta Łodzi – Pani Hanna Zdanowska, która wręczyła seniorom klucze do Bram Miasta. Ukoronowaniem wydarzenia był koncert Ryszarda Rynkowskiego. Podczas inauguracji na scenie odbywały się także występy kabaretowe, taneczne, muzyczne oraz pokaz mody.

Strefa namiotów

Podczas inauguracji tegorocznej edycji poza występami artystycznymi, na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji przygotowanych przez partnerów w strefie namiotów.  Seniorzy mogli w nich skorzystać z badań profilaktycznych, wzroku, słuchu, skóry, oraz skorzystać z porad farmaceuty, prawnika i  specjalisty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby zainteresowane mogły wziąć udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, wśród których znalazły się m.in. gimnastyka z piłkami, zajęcia „zdrowy kręgosłup,” stretching i ćwiczenia ogólnorozwojowe. Zainteresowani mogli aktywnie uczestniczyć w warsztatach artystycznych, perkusyjnych a nawet spróbować swoich sił w modelowaniu balonów. Ponadto na stoisku patrona medialnego wydarzenia można było wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora.

Szczegółowa relacja z inauguracji na facebooku: www.facebook.com/SeniorzywLodzi/posts/1844955765535240

14 – 24 maja 2018 r. – CYKL WYDARZEŃ

Cykl wydarzeń współtworzony przez partnerów: organizacje pozarządowe, kluby, instytucje i podmioty działające na rzecz osób starszych, w tym przez partnerów Miejskiej Karty Seniora.

Zajęcia podzielone są na kategorie: zdrowie, kultura, edukacja, sport/rekreacja, porady/drzwi otwarte.

Szeroka oferta spotkań dla seniorów, przybiera różne formy: wykładów, warsztatów, lekcji pokazowych, wycieczek, spotkań tematycznych, spektakli, koncertów, itp.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą. Poniżej zamieszczamy link do harmonogramu wraz z opisem wydarzeń:

25 maja 2018 r. - GALA KONKURSU DRZEWO POKOLEŃ

Zakończenie Konkursu Drzewo Pokoleń oraz oficjalne podsumowanie V Łódzkich Senioraliów. W programie: wręczenie nagród dla Zwycięzców poszczególnych kategorii Konkursowych oraz koncert Haliny Frąckowiak.

 

 


INFORMATOR V ŁÓDZKIE SENIORALIA - Do pobrania

 • KLIKNIJ BY POBRAĆ INFORMATOR

  W informatorze: harmonogram imprez, trasy bezpłatnych autobusów na inaugurację, informacje o konkursie Drzewo Pokoleń, zniżki 50% dla posiadaczy Miejskiej Karty Seniora

Konkurs Drzewo Pokoleń

KONKURS DRZEWO POKOLEŃ 2018

– nagradzamy propagatorów aktywnego życia i zdrowego starzenia się

www.drzewopokolen.umed.pl

Realizujesz ciekawe projekt adresowane do seniorów, promujesz integrację międzypokoleniową, a może jesteś seniorem z pasją i charyzmą lidera – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

To już III edycja Konkursu Drzewo Pokoleń, którego celem jest promocja najciekawszych projektów i inicjatyw poświęconych tematyce prosenioralnej, wymiana dobrych praktyk, a także integracja podmiotów i osób, które przyczyniają się do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów. Konkurs organizowany jest przez Miasto Łódź Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundację dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach V Łódzkich Senioraliów

Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych zgłoszeń w danej kategorii, tworząc w ten sposób listę nominowanych. Finaliści zostaną wyłonieni w drodze głosowania internetowego. Każdy z nich otrzyma Dyplom, Zwycięzca zostanie również uhonorowany statuetką.

Finaliści konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym, które rozpocznie się w dniu 12 maja  i potrwa do 24 maja 2018 r.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać kandydat do nagrody, a także osoba lub podmiot, który uzyskał zgodę kandydata.

Kandydaci do nagrody mogą zgłaszać się we własnym zakresie lub zostać zarekomendowani przez samorządy oraz organizacje pozarządowe. ( samorządy oraz organizacje pozarządowe mogą rekomendować działania/ projekty realizowane przez ngo, seniorów oraz grupy nieformalne).

 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej www.drzewopokolen.umed.pl.

Informacje o Konkursie Drzewo Pokoleń - www.drzewopokolen.umed.pl

Informacje o „V Łódzkich Senioraliach” -  http://uml.lodz.pl/dla-seniorow/projekty/lodzkie-senioralia/

PATRONAT MEDIALNY

O KONKURSIE


Skontaktuj się z nami

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.