Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania Komisji

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi została powołana Zarządzeniem Nr 106/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi, na podstawie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1563, zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 822 i 1188).

Komisja powołana jest do inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a także do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do zadań Komisji należy w szczególności:


1) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

 • inicjowanie i prowadzenie motywujących osoby uzależnione,
 • kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym w przedmiocie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego i złożenie wniosku do sądu o wszczęcie postępowania,
 • kierowanie do Sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

2) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi dotyczącą zasad usytuowania na terenie miasta Łodzi miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów - zgodnie z art. 18 ust. 3a Ustawy,


3) inicjowanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, wobec rodzin, w których występują problemy alkoholowe,


4) inicjowanie, opiniowanie i nadzorowanie realizacji zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,


5) opiniowanie projektów uchwał dotyczących liczby miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży,


6) współdziałanie z władzami publicznymi, instytucjami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych,


7) inicjowanie innych przedsięwzięć z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności określonych przepisami.

Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego

KARTA INFORMACYJNA

Określenie sprawy do załatwienia

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przyjmowanie wniosków lub podań o wszczęcie i prowadzenie procedury o zastosowanie leczenia odwykowego.

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek lub podanie

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822.)
  2. Zarządzenie Nr 106/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
  4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. 179, poz. 1485 z późn. zm.).

Opłaty

- nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Sprawę prowadzi:

Oddział d.s. Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Prezydenta UMŁ,

dla poszczególnych dzielnic:

Łódź - Bałuty, Łódź - Śródmieście

Zachodnia 47 pokój: 121, I piętro
telefon: +48 (42) 638-57-38
e-mail: m.stolanowska@uml.lodz.pl

Łódź - Widzew, Łódź - Górna

Al. Piłsudskiego 100 pokój: 26, I piętro
telefon: +48 (42) 638-53-61
e-mail: k.plewinska@uml.lodz.pl

Łódź - Polesie

Krzemieniecka 2 b pokój: 114, I piętro
telefon: +48 (42) 638-52-10
e-mail: p.lecki@uml.lodz.pl

Termin załatwienia sprawy:

W zależności od konkretnego przypadku.

Inne informacje:

Wniosek lub podanie może złożyć członek rodziny lub jakakolwiek inna osoba, organizacja lub instytucja.

Kontakt

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi

ul. Zachodnia 47
91-066 Łódź

Sekretarz Komisji - Juliusz Kurzawa

telefon: +48 (42) 638 47 38
fax: +48 (42) 638 47 74
e-mail: j.kurzawa@uml.lodz.pl

 

ZOBOWIĄZANIE DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

dla poszczególnych dzielnic:

Łódź-Bałuty, Łódź-Śródmieście

ul. Zachodnia 47 pokój: 121, I piętro
telefon: +48 (42) 638-57-38
e-mail: m.stolanowska@uml.lodz.pl

Łódź-Widzew, Łódź-Górna

Al. Piłsudskiego 100 pokój: 26, I piętro
telefon: +48 (42) 638-53-61
e-mail: k.plewinska@uml.lodz.pl

Łódź-Polesie

ul. Krzemieniecka 2 b pokój:  114, I piętro
telefon: +48 (42) 638-52-10
e-mail: p.lecki@uml.lodz.pl

Kalendarz
Kontakt