Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Zarząd Dróg i Transportu / BiP

Skontaktuj się z nami

Zarząd Dróg i Transportu - informacje ogólne

Zarząd Dróg i Transportu    

ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź

Sekretariat:    tel.: 48 42 /  638-49-11, 638-49-59  fax:  48 42 /  638-49-58
Kancelaria: przyjmowanie korespondencji, udzielanie informacji : tel.: 48 42 /  638-49-91

e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl strona internetowa: www.zdit.uml.lodz.pl

NIP: 725-18-59-255    REGON 473170052


Godziny pracy ZDiT:

  • poniedziałek, środa – piątek:   7.30 -  15.30
  • wtorek :  9.00 - 17.00

Godziny Pracy kasy CUW:

  • poniedziałek, środa - piątek: 8.00 - 15.00
  • wtorek: 9.00 - 17.00

 

Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu - Grzegorz Misiorny

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Utrzymania - Małgorzata Misztela-Grzesik

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Transportu i Inżynierii - Maciej Sobieraj

Formy i sposoby wnoszenia podań, skarg i wniosków

Zarząd Dróg i Transportu udziela odpowiedzi na pisma, w których podano imię i nazwisko (nazwę) oraz adres (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) wnoszącego lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pisma, które nie posiadają wskazanych elementów pozostawia się bez rozpoznania. Dotyczy
to również reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania bez uiszczenia opłaty.

Powyższe wymogi nie mają zastosowania do wniosków o udostępnienie informacji publicznej składanych na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)

 

Pisma do Zarządu Dróg i Transportu można wnosić:

osobiście, w:

Kancelarii Centrum Usług Wspólnych

Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

 

pocztą, na adres:

Zarząd Dróg i Transportu

Piotrkowska 173, 90-447 Łódź

 

Podstawa prawna:

  • 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
    (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)
  • 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46)
Wnoszenie opłat

Numer konta: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

dotyczy: dzierżawy dróg wewnętrznych, opłaty skarbowej, licencji, biletów specjalnych, opłat dodatkowych za jazdę bez biletu (sprzed 28.02.2011 r.), oraz holowania pojazdów

 

 

Numer konta: 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044

dotyczy: opłat za zajęcie pasa drogi, kar i abonamentów parkingowych

 

 

Przelew zagraniczny:

IBAN - przed nr konta należy wpisać "PL" czyli: PL 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044

SWIFT dla Getin Banku: GBGCPLPK 

W tytule przelewu numer wezwania i numer rejestracyjny pojazdu.

 

 

Opłaty dodatkowe za jazdę bez ważnego biletu wystawione po 28.02.2011 r. należy wpłacać na rachunek MPK-Łódź widoczny na odwrocie wezwania.

 

Opłaty dodatkowe za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego widoczny na odwrocie wezwania.

 

 

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

ul. Piotrkowska 175, p. 310

Wydział Badań

Łódź, ul. Mazowiecka 4

tel.:  42 638-56-11; 42 638-96-74; 42 638-26-11

Wydział Eksploatacji

ul. Piotrkowska 175, pok. 409-415

tel.: 42 272-63-21

Wydział Inżynierii i Sterowania Ruchem

ul. Piotrkowska 175, pok. 01-04

pok. 01 – tel.: 42 638-58-42 – czasowe organizacje ruchu; zadania Budżetu Obywatelskiego

pok. 03 – tel.: 42 638-49-61 – stan techniczny pionowych i poziomych znaków drogowych

pok. 04 – tel.: 42 638-58-39 – pojazdy usunięte z łódzkich dróg; System Informacji Miejskiej

Centrum Sterowania Ruchem

ul. Tuwima 36

tel.: 42 638-49-67

Zespół Utrzymania Sygnalizacji

ul. Mazowiecka 4

tel.: 42 634-65-99

Wydział Komunikacji Społecznej

ul. Piotrkowska 175, pok. 08

tel.: 42 638-58-79

Wydział Organizacyjny

ul. Piotrkowska 173, pok. 301

tel.: 42 272-62-83

Wydział Parkowania

ul. Piotrkowska 173, pok. 404

tel.: 42 638-58-51

Wydział Prawny

ul. Piotrkowska 173, pok. 600

tel.: 42 638-58-31

Wydział Transportu Zbiorowego

ul. Piotrkowska 173, pok. 406-408

tel.: 42 638-58-43

Wydział Transportu Zrównoważonego

ul. Piotrkowska 173, pok. 304

tel.: 42 272-63-33

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Piotrkowska 173

tel.: 42 638-48-86

Wydział Zarządzania Mieniem

ul. Piotrkowska 173

pok. 401 tel. 42 638-48-98

pok. 402 tel. 42 638-49-69

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień

ul. Piotrkowska 173, pok. 305-314

Zespół Zezwoleń

tel.: 42 638-49-55

Zespół Uzgodnień

tel.: 42 272-63-20

Samodzielne Stanowisko ds. BHP, Ppoż. i Obronnych

ul. Piotrkowska 171/173, pok. 10

Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych

ul. Piotrkowska 173, pok. 409

tel.: 42 272-62-85

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych

ul. Piotrkowska 171/173, pok. 309

Kalendarz
Kontakt