Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Kierowca

Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi

Jak zapłacić za parkowanie

Opłaty za parkowanie należy wnosić w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-18:00.

Opłatę wnosi się z góry za cały czas parkowania niezwłocznie po zajęciu miejsca parkingowego poprzez wykupienie biletu w parkomacie lub uiszczeniu opłaty w systemie płatności mobilnych (szczegóły na stronach internetowych: http://www.cityparkapp.pl/ , www.mpay.plhttp://www.skycash.com/mobiparking-skycash).

Dostępne są również roczne abonamenty parkingowe: dla Podstrefy A (2500 zł) i dla Podstrefy B (1500 zł). Abonament dla Podstrefy A obowiązuje również w Podstrefie B. 

Abonamenty parkingowe można zakupić w kasie urzędu, oraz przez internet na stronie: lodz.e-abonamenty.pl

Za postój w strefie można płacić także kartą płatniczą (chipową) oraz za pomocą kart zbliżeniowych PayPass i Pay Wave.

W celu zakupu biletu parkingowego za pomocą kart płatniczych należy wykonać następujące czynności:

 • Wpisać numer rejestracyjny swojego pojazdu na klawiaturze alfanumerycznej.
 • Zatwierdzić zielonym przyciskiem.
 • Przyciskami +/- wprowadzić wartość opłaty za wybrany czas parkowania (na wyświetlaczu parkomatu pojawi się kwota, która będzie pobrana z konta – przed jej zatwierdzeniem, w razie potrzeby, można ją zmienić przyciskami +/- lub anulować transakcję za pomocą czerwonego przycisku ”X” ).
 • Zatwierdzić zielonym przyciskiem.
 • Włożyć kartę płatniczą (chipową) w szczelinę czytnika kart (umiejscowioną pod klawiaturą alfanumeryczną) lub przyłożyć kartę zbliżeniową do czytnika kart PayPass i PayWave (umiejscowioną po prawej stronie parkomatu nad kieszenią odbioru biletu).
 • Z kieszeni odbioru biletu pobrać bilet oraz potwierdzenie dokonania transakcji. Informujemy również, że w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej minimalna kwota wynosi 2 zł.

Wnoszenie opłat dodatkowych i reklamacji
 • Nieopłacenie postoju w SPP pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł, w ciągu 28 dni od daty wystawienia wezwania, zgodnie z zapisami Uchwały nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r.
 • W przypadku wpłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania kwota należna do zapłaty obniżana jest do:
 • 40 zł – w przypadku braku ważnego biletu,
 • 20 zł – w przypadku przekroczenia limitu czasu na zakupionym bilecie do 30 min.
 • Opłatę dodatkową należy uiścić przelewem na nr rachunku bankowego nadrukowany na wystawionym przez kontrolera SPP wezwaniu, bądź w kasie przy ul. Piotrkowskiej 175, czynnej w poniedziałki oraz od środy do piątku od godz. 800 do 1500 a we wtorki od godz. 900 do 1530.
 • Nieuiszczenie opłaty w ciągu 28 dni skutkuje rozpoczęciem procedur windykacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 poz. 599 ze zm.)
 • Reklamację (pobierz PDF, DOC) od opłaty dodatkowej można wnieść w terminie 7 dni od wystawienia wezwania do ZDiT:
  • osobiście w kancelarii przy ul. Piotrkowskiej 175, czynnej w poniedziałki oraz od środy do piątku od godz. 730 do 1530 a we wtorki od godz. 900 do 1700,
  • za pośrednictwem poczty,
  • drogą mailową – zdit@zdit.uml.lodz.pl,
  • faksem: 42 638-49-58;
  • lub za pośrednictwem firmy City Parking Group S.A. 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 125, od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1800.
 • Reklamacja, bez względu na formę w jakiej jest składana, powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ją wnoszącej, a także krótkie wyjaśnienie celu jej złożenia.
 • Odpowiedzi udzielane są zgodnie z Działem VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Bilety parkingowe

Abonamenty parkingowe można kupić w kasie CUW przy ul. Piotrkowskiej 175 (w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, w godz. 8.00 - 15.00 oraz we wtorki w godz. 9.00 - 17.00).

Bilet z parkomatu - omówienie


 

 

Abonament parkingowy ogólnodostępny ważny w całej SPP.

 

Abonament parkingowy ogólnodostępny ważny wyłącznie w Podstrefie B.

 

Abonament parkingowy ogólnodostępny ważny w całej SPP do nabycia w e-sklepie.

 

Abonament parkingowy ogólnodostępny ważny wyłącznie w Podstrefie B do nabycia w e-sklepie.

 

Abonament parkingowy dla osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy lub zameldowanych w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie, korzystających z pojazdu na podstawie:
a) własności,
b) współwłasności,
c) umowy leasingu,
d) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu.

 

Abonament parkingowy dla pojazdów samochodowych będących własnością: Urzędu Miasta Łodzi, innych jednostek budżetowych Miasta Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek administracji rządowej, mających swoją siedzibę na terenie miasta Łodzi. 

 

Abonament parkingowy dla pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym, tj. spalinowo-elektrycznym.

 

Dla pojazdów osób, którym wydano abonament parkingowy na podstawie karty parkingowej, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, legitymujących się:

a) orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

b) orzeczeniem wydanym przez organy rentowe, równoważnym na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

c) orzeczeniem wydanym przez wojskową komisję lekarską, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu, zaliczającym do I grupy inwalidztwa.

 

Abonament parkingowy dla pojazdów wykorzystywanych do opieki hospicyjnej chorych;
2) pojazdów Honorowych Obywateli Miasta Łodzi;
3) pojazdów, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4) pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym. 

Abonamenty dla osób niepełnosprawnych

1. Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r.   
2. Abonamenty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wydane przez Zarząd Dróg i Transportu, zachowują swoją ważność zgodnie z wpisanym terminem ich obowiązywania.
3. Przypominamy, że z opłat za parkowanie pojazdów w SPP zwolnieni są kierowcy pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne, którzy wyłożyli w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu ważą kartę parkingową wraz z ważnym abonamentem dla osoby niepełnosprawnej.
4. Niedostosowanie się do powyższego przepisu traktowane jest jako nieopłacenie postoju pojazdu w strefie i skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty dodatkowej.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1589), ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
Uchwała Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r.

TUTAJ ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zasady parkowania
 • Potwierdzeniem wniesienia opłaty za niestrzeżone parkowanie pojazdu w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) jest ważny bilet parkingowy wykupiony w parkomacie lub ważny abonament parkingowy, lub w przypadku osób niepełnosprawnych – ważna karta parkingowa wyłożona za przednią szybą pojazdu wraz z ważnym abonamentem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 • Bilet parkingowy należy wykupić w najbliższym parkomacie lub za pomocą systemu płatności mobilnych,  niezwłocznie po zajęciu miejsca parkingowego.  Zaleca się, aby wykupiony bilet umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający jego odczytanie.
 • W przypadku braku  wolnych miejsc (kopert) posiadacze kart parkingowych, parkując w SPP, zobowiązani są do wniesienia opłaty za postój w SPP.
 • Abonament dla mieszkańca strefy upoważnia do parkowania wyłącznie w obszarze sektora, w obrębie którego zameldowany jest mieszkaniec strefy.
 • Abonamenty ogólnodostępne roczne wykupione dla Podstrefy A ważne są również w Podstrefie B.
 • Abonamenty ogólnodostępne roczne wykupione  dla Podstrefy B ważne są wyłącznie w Podstrefie B.
 • Abonament należy umieścić za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych na nim zawartych. Abonament nieczytelny, zabrudzony jest traktowany jako nieskasowany a postój nieopłacony.
 • Abonament ogólnodostępny bez wpisanego numeru rejestracyjnego każdorazowo musi być umieszczony za przednią szybą pojazdu parkującego w obszarze SPP, w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich informacji na nim zawartych.
 • Abonamenty roczne nabywa się w kasie CUW, ul. Piotrkowska 175 (w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, w godz. 8.00 - 15.00 oraz we wtorki w godz. 9.00 - 15.30) lub w sklepie internetowym: lodz.e-abonamenty.pl
 • Postój w Strefie Płatnego Parkowania bez ważnego biletu lub abonamentu pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w wysokości 50 zł.
Mapa Strefy Płatnego Parkowania (PDF do pobrania)
Odcinki ulic i parkingi w Strefie Płatnego Parkowania

1) ul. Ogrodowa (od ul. Nowomiejskiej do ul. Gdańskiej);

2) ul. Północna (od ul. Nowomiejskiej do ul. Wschodniej);

3) ul. Nowomiejska (od pl. Wolności do ul. Ogrodowej);

4) ul. Legionów (od ul. Żeromskiego do pl. Wolności);

5) pl. Wolności (cały);

6) ul. Pomorska (od pl. Wolności do ul. Wschodniej);

7) ul. Próchnika (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);

8) ul. Rewolucji 1905 r. (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sterlinga);

9) ul. Sterlinga (od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Jaracza);

10) pl. Dąbrowskiego (str. wsch.);

11) al. 1 Maja (od ul. Żeromskiego do ul. Wólczańskiej);

12) ul. Włókiennicza (cała);

13) ul. Więckowskiego (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);

14) ul. Jaracza (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sterlinga);

15) ul. Zielona (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);

16) ul. Narutowicza (od ul. Piotrkowskiej do pl. Dąbrowskiego);

17) ul. 6-tego Sierpnia (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);

18) ul. Traugutta (cała);

19) ul. Moniuszki (cała);

20) ul. Struga (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);

21) ul. Tuwima (od ul. Piotrkowskiej do ul. Tuwima nr 66);

22) ul. Skłodowskiej-Curie (od ul. Wólczańskiej do ul. Żeromskiego);

23) ul. Kopernika (od ul. Łąkowej do ul. Wólczańskiej);

24) pl. Komuny Paryskiej (cały);

25) ul. Zamenhofa (cała);

26) ul. Nawrot (od ul. Piotrkowskiej do ul. Dowborczyków);

27) ul. Dowborczyków (cała);

28) ul. Roosevelta (cała);

29) al. Mickiewicza (od ul. Łąkowej do ul. Piotrkowskiej);

30) al. Piłsudskiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Targowej - z wyłączeniem 10 miejsc we wschodniej części parkingu przed Urzędem Marszałkowskim w Łodzi);

31) ul. Orla (cała);

32) ul. Żwirki (cała);

33) ul. Wigury (od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego);

34) ul. Radwańska (od ul. Żeromskiego do ul. Piotrkowskiej);

35) ul. Brzeźna (cała);

36) ul. Skorupki (cała);

37) ul. Tymienieckiego (od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza);

38) ul. Św. Stanisława Kostki (cała);

39) ul. Czerwona (cała);

40) ul. Wróblewskiego (od al. Politechniki do ul. Wólczańskiej - z wyłączeniem parkingu po północnej stronie ul.  Wróblewskiego);

41) pl. Reymonta (cały);

42) pl. Niepodległości (cały);

43) ul. Sieradzka (od ul. Piotrkowskiej do ul. Rzgowskiej);

44) ul. Łąkowa (od ul. Kopernika do al. Mickiewicza);

45) ul. Lipowa (od ul. Kopernika do końca);

46) ul. Żeromskiego (cała);

47) al. Politechniki (od ul. Radwańskiej do ul. Wróblewskiego);

48) ul. Gdańska (cała);

49) ul. Stefanowskiego (cała);

50) ul. Wólczańska (od ul. Próchnika do ul. Wróblewskiego);

51) ul. Zachodnia (od ul. Ogrodowej do ul. Zielonej);

52) al. Kościuszki (cała) wraz z przyległymi parkingami;

53) ul. Piotrkowska (od al. Piłsudskiego do ul. Sieradzkiej);

54) ul. Rzgowska (od pl. Reymonta do ul. Zarzewskiej);

55) ul. Wschodnia (cała);

56) ul. Sienkiewicza (od ul. Narutowicza do ul. Brzeźnej);

57) ul. Piramowicza (cała);

58) ul. Polskiej Organizacji Wojskowej (od ul. Narutowicza do ul. Rewolucji 1905 r.);

59) ul. Kilińskiego (na wysokości nr 82);

60) parking na płd-zach. narożniku ul. Kilińskiego/ul. Traugutta.

Opłaty za postój

Od 1 lutego 2016 r. obowiązuje podział  Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (SPP) na Podstrefę A i Podstrefę B oraz nowe stawki opłat za postój pojazdów w SPP:

Podstrefa A

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,50 zł
 • za pierwszą godz. - 3 00 zł
 • za drugą godz. - 3,50 zł
 • za trzecią godz. - 4,00 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 3,00 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Podstrefa B

 • za pierwsze 1/2 godz. - 1,00 zł
 • za pierwszą godz. - 2,50 zł
 • za drugą godz. - 3,00 zł
 • za trzecią godz. - 3,50 zł
 • za czwartą i każdą kolejną godz. - 2,50 zł

Uwaga: Opłaty za poszczególne godziny sumują się.

Obszar Strefy podzielony jest na 5 Sektorów (dotyczy abonamentów na mieszkańca strefy):

Sektor I – ograniczony jest:

 • od północy:  ul. Ogrodową, ul. Północną i ul. Rewolucji 1905 r.
 • od południa: ul  Zieloną i ul. Narutowicza

Sektor II – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Zieloną i ul. Narutowicza
 • od południa: ul  Struga i ul. Tuwima

Sektor III – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Struga i ul. Tuwima
 • od południa: al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego

Sektor IV – ograniczony jest:

 • od północy:  al.  Mickiewicza i al. Piłsudskiego
 • od południa: ul  Radwańską i ul. Brzeźną

Sektor V – ograniczony jest:

 • od północy:  ul  Radwańską i ul. Brzeźną

Wykaz dróg wewnętrznych

Wykaz dróg publicznych

Kalendarz
Kontakt