Dla najemców lokali użytkowych

Informacja dla najemców lokali użytkowych z obszaru rewitalizacji

 • Termin opuszczenia lokalu

  Najemcy lokali użytkowych, którzy dostali wypowiedzenie umowy, mają prawo do bezumownego zajmowania lokalu do momentu rozpoczęcia prac remontowych (określonego w harmonogramie prac wykonawcy).

 • Najem lokalu zamiennego

  Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, najemcom lokali użytkowych, którym umowy zostały wypowiedziane z uwagi na realizowane inwestycje Miasta Łodzi lokale użytkowe wynajmowane są w trybie bezprzetargowym (nie dotyczy to osób, które są dłużnikami Miasta Łodzi). (par.6,ust.4,5)

  Przedmiotem najmu powinien być lokal użytkowy położony w tej samej strefie, w której znajdował się dotychczas wynajmowany lokal lub dzierżawiony, z wyłączeniem dzierżaw przy pl. Wolności i ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Adama Mickiewicza/al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla których przedmiotem najmu może być lokal usytuowany w strefie I lub niższej, określonej zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. Lokal powinien posiadać zbliżoną powierzchnię i warunki techniczne. (par.6, ust.6,7)

  Istnieje także możliwość najmu lokalu przetargowego na takich samych zasadach. W tym przypadku, najemca musi zgłosić chęć najmu lokalu przetargowego na minimum 9 dni roboczych przed rozstrzygnięciem przetargu.

  W przypadku braku dostępnych lokali możliwe jest, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej w Łodzi, zawarcie umowy na lokal w strefie o numerze o jeden wyższym lub niższym, a na czas określony terminem realizacji inwestycji Miasta Łodzi także w strefie „0”. (par.6,ust.9)

  Stawka czynszu pozostaje w wysokości obowiązującej jak w lokalu dotychczas zajmowanym, przy czym, gdy jest ona niższa niż minimalna stawka czynszu dla danej działalności i strefy w zakresie zasobu lokali użytkowych, wynajem lokalu użytkowego następuje ze stawką minimalną. (par.6,ust.10).

 • Powrót do lokalu po rewitalizacji

  Istnieje możliwość wynajmu w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych znajdujących się w budynkach, w których zakończony został remont kapitalny, na rzeczy ich byłych najemców przy spełnieniu wszystkich następujących warunków:

  - lokal po remoncie ma zbliżoną powierzchnię do tej sprzed remontu (+/- 30% powierzchni)

  - były najemca złoży oświadczenie o rezygnacji z zajmowanego na dzień złożenia wniosku lokalu zamiennego

  - wnioskodawca przyjmuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia stawkę czynszu lokalu użytkowego, określoną w trybie przetargu pisemnego (konkursu ofert), a w przypadku negatywnego wyniku przetargu na dany lokal, stawkę czynszu, jaka była wynikiem przetargu na lokal użytkowy o zbliżonych parametrach (takich jak m.in. powierzchnia, wyposażenie techniczne, położenie w budynku). (par.6,ust.13, Zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynajmu lokali użytkowych i zasad kwalifikowania ich do poszczególnych trybów najmu par.3, ust.2, pkt.7)

Wykaz lokali na stronie Zarządu Lokali Miejskich

Informacja dla najemców lokali użytkowych przy remontowanych drogach oraz dla najemców lokali użytkowych w nieruchomościach, których elewacje frontowe objęto remontem (Zarządzenie w sprawie ustalenia podziału Miasta Łodzi na strefy oraz stawek czynszu najmu za lokale użytkowe, par. 6)

 • Upoważnia się wynajmujących do ustalenia stawek czynszu na poziomie 20% dotychczasowych stawek czynszu w lokalach mieszczących się w nieruchomościach położonych bezpośrednio przy drogach, w miejscu, w którym prowadzone są roboty budowlane.
 • Upoważnia się wynajmujących do ustalenia stawek czynszu na poziomie 50% dotychczasowych stawek czynszu w lokalach położonych na parterach budynków, których elewacje frontowe objęto remontem.

Zmiana stawek czynszu przysługuje w okresie od dnia rozpoczęcia prac budowlanych do ich zakończenia (nie dotyczy dłużników).

Kontakt