Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

poznaj projekty realizowane w łódzkich placówkach oświatowych, współfinansowane ze środków zewnętrznych

Informacje ogólne

Prowadzeniem i koordynowaniem działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację zadań z sektora edukacji w Urzędzie Miasta Łodzi zajmuje się Oddział ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji.

Zasady aplikowania

Zasady aplikowania o fundusze zewnętrzne przez szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łódź.

Z uwagi na fakt, że szkoły i placówki prowadzone przez Miasto Łódź nie posiadają osobowości prawnej nie mogą we własnym imieniu występować o fundusze zewnętrzne. Podmiotem upoważnionym do występowania o środki zewnętrzne dla szkół i placówek oświatowych jest Wspólnota Samorządowa - Miasto Łódź.

Zgodnie z powyższym, do występowania o fundusze zewnętrzne upoważniony jest Prezydent Miasta Łodzi. W ramach kompetencji Prezydenta leży upoważnianie wytypowanych osób do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta. Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku zarządzenia 3117/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 października 2012 r. (zmienionego zarządzeniem Nr 3234/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 października 2012 r. Wskazane zarządzenia dotyczą upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi związanych z wnioskowaniem, zawieraniem umów o dofinansowanie oraz realizacją i rozliczaniem projektów z zakresu spraw należących do zadań statutowych szkoły lub placówki.

Na mocy powyższych Zarządzeń, dyrektorzy szkół i placówek zostali upoważnieni do występowania w imieniu Miasta Łodzi w ramach ubiegania się o środki zewnętrzne na zasadach w nich określonych.
Wydanie niniejszych Zarządzeń umożliwiło dyrektorom szkół i placówek oświatowych samodzielne podpisywanie wniosków i umów o dofinansowanie, sprawozdań z realizacji projektów etc. co stanowi znaczące usprawnienie procesu ubiegania się o środki zewnętrzne przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Łódź.

Podczas stosowania upoważnień konieczne jest wnikliwe zapoznanie się ze wszystkimi zapisami w powyższych zarządzeniach. W powyższym przypadku, szkoły i placówki zamierzające złożyć wnioski o dofinansowanie zobowiązane są do wcześniejszego kontaktu z Zespołem ds. Projektów Edukacyjnych w Wydziale Edukacji w celu weryfikacji i ewentualnej korekty przygotowanej dokumentacji oraz przeprowadzenia dalszej procedury zatwierdzania dokumentów wewnątrz Urzędu Miasta Łodzi.

W celu usprawnienia wnioskowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Prezydent Miasta Łodzi wydał zarządzenie nr 2978/VI/12 z dnia 13 września 2012 r. upoważniające Dyrektora Wydziału Edukacji do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Miasta związanych z PO KL. Zespół ds. Projektów Edukacyjnych prowadzi konsultacje oraz udziela bezpośredniego wsparcia przy opracowaniu wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Miasto Łódź.

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego>>>
 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego >>>

Tryb postępowania przy ubieganiu się przez szkoły/placówki o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (zwany dalej Funduszem) udziela dofinansowania na zadania związane z ochroną środowiska w ramach następujących dziedzin: edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony powietrza, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony zasobów wodnych, badań naukowych i ekspertyz/monitoring środowiska, pozostałych zadań ochrony środowiska. W praktyce szkoły i placówki ubiegają się o dotacje na zadania z pierwszej spośród w/w dziedzin, przygotowując wnioski samodzielnie, według własnych potrzeb i pomysłów. Możliwe jest również pozyskanie przez nie środków na ochronę przyrody.

2. Dyrektorzy szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Łódź (zwani dalej Wnioskodawcami) są upoważnieni do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi związanych z wnioskowaniem, zawieraniem umów o dofinansowanie oraz realizacją i rozliczaniem projektów z zakresu spraw należących do zadań statutowych szkoły lub placówki na podstawie odpowiedniego zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi.
Przy wnioskowaniu oraz w dalszej części postępowania należy posługiwać się pieczątką z nazwą „Miasto Łódź" oraz nazwą szkoły, przedszkola czy też placówki.

3. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z aktualnymi na dany rok kalendarzowy informacjami zawartymi na stronie www.wfosigw.lodz.pl
Przy ubieganiu się o dofinansowanie na zadania z dziedziny edukacja ekologiczna należy zapoznać się z informacjami zawartymi w regulaminach konkursów.
Ponadto przy ubieganiu się o dofinansowanie na inne zadania należy zapoznać się z:

"Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi",
"Procedurami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi",
„Katalogiem kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi ..." na dany rok,
"Procedurami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi",
Instrukcją wypełniania formularza wniosku (zawarta na 2 stronie formularza),
Kryteriami oceny formalnej,
„Instrukcją rozliczania kosztów zadania dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi" (również dotyczy ona trybu konkursowego).
4. Wnioskodawcy zobligowani są do złożenia wniosku na obowiązującym formularzu wraz z załącznikami wskazanymi przez organizatora konkursu z zastrzeżeniem pkt 5.

5. Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ każdego roku składa do WFOŚiGW w Łodzi następujące załączniki:

zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,
zaświadczenie o wyborze Prezydenta Miasta Łodzi,
uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Miasta Łodzi,
potwierdzenie Numeru Identyfikacji Podatkowej,
zaświadczenie o numerze Identyfikacyjnym REGON,
zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Miasta Łodzi związanych z wnioskowaniem, zawieraniem umów o dofinansowanie oraz realizacją i rozliczaniem projektów z zakresu spraw należących do zadań statutowych szkoły lub placówki.
W związku z powyższym nie ma potrzeby załączania w/w dokumentów do każdego wniosku.

6. Wnioskodawcy składają wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po uprzednim uzyskaniu opinii, o której mowa w punkcie 11. Kserokopia wniosku wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym i kartą planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego (bez pozostałych załączników) powinna zostać przekazana do Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ w ciągu 7 dni od daty złożenia w Funduszu. Ponadto dyrektor dołącza oświadczenie dotyczące źródła pochodzenia wkładu własnego, który stanowić mogą środki Wnioskodawcy bądź środki własne Miasta Łodzi.

7. Przez udział własny Miasta Łodzi należy rozumieć środki finansowe wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym Wnioskodawcy a pochodzące z budżetu Miasta Łodzi w całości lub części, w tym z wydzielonego rachunku dochodów szkoły/placówki (uwaga: należy pamiętać o ewentualnych środkach z budżetu Miasta Łodzi wskazanych w rozliczeniu udziału własnego uwzględniających kwoty wynikające z faktur lub rachunków wystawionych 6 miesięcy przed datą złożenia kompletnego wniosku).

8. O przyznaniu dofinansowania Fundusz informuje pisemnie szkołę/placówkę, a kopię pisma wysyła do Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ.

9. Do przygotowania umowy niezbędne jest dostarczenie do Funduszu dokumentów, o których mowa w piśmie wskazanym w pkt 8. Szkoła/placówka jest zobowiązana, przed sporządzeniem harmonogramu rzeczowo-finansowego będącego załącznikiem do umowy, do urealnienia kosztów wskazanych w harmonogramie oraz terminów realizacji zadania.

10. Dofinansowanie zadań przez Fundusz udzielane jest na podstawie umowy cywilnoprawnej.

11. W przypadku projektów wymagających udziału własnego Miasta Łodzi, zarówno wniosek, jak i umowa o dofinansowanie wymagają uzyskania opinii Skarbnika Miasta Łodzi lub osoby przez niego upoważnionej oraz Dyrektora Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
Opinia ta wyrażana jest przed złożeniem wniosku oraz podpisaniem umowy przez Wnioskodawcę.

12. Umowa powinna być każdorazowo kontrasygnowana przez Głównego Księgowego szkoły/placówki.

13. Załącznik, jakim jest harmonogram rzeczowo - finansowy zadania, powinien być podpisany we wskazanym we wniosku miejscu odpowiednio przez jedną z niżej wskazanych osób:

a) Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upoważnionej - jeżeli środki stanowiące udział własny pochodzą z budżetu Miasta Łodzi, w tym z wydzielonego rachunku dochodów szkoły/placówki lub zostały już wydane z budżetu Miasta Łodzi na wskazany we wniosku cel (na podstawie wcześniej zaplanowanych zadań). W przypadku gdy powyższe środki są zaplanowane w budżecie szkoły/placówki, której dotyczy wniosek, przed kontrasygnowaniem Skarbnika wymagany jest dodatkowo podpis Głównego Księgowego szkoły/placówki.
b) Głównego Księgowego - jeżeli środki stanowiące udział własny nie pochodzą z budżetu Miasta Łodzi (pochodzą np. z Rady Rodziców).

14. Po podpisaniu umowy przez upoważnione strony, Dyrektor szkoły/placówki zobligowany jest do złożenia do Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ wniosku w sprawie zmian w planie finansowym szkoły/placówki.

15. Przygotowanie zmian w planie finansowym Wnioskodawcy może odbywać się po przyznaniu dofinansowania przez Fundusz. Przekazanie dokumentów do Wydziału Edukacji Departamentu Spraw Społecznych UMŁ powinno odbyć się niezwłocznie po podpisaniu umowy między stronami.

16. Kserokopia umowy wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym i kartą planowanego efektu rzeczowego i ekologicznego (bez dodatkowych załączników) powinna zostać każdorazowo przekazana do Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ.

17. Dokumenty znajdujące się w Funduszu, Urzędzie Miasta Łodzi oraz u Wnioskodawcy powinny być tożsame.

18. Zabezpieczenie realizacji umowy stanowi deklaracja wekslowa wraz z wekslem własnym in blanco. Dokumenty te podpisywane są przez właściwego Wiceprezydenta Miasta Łodzi z zachowaniem procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta Łodzi (wymagane podpisy - Inspektor, Kierownik Oddziału, Radca Prawny, Dyrektor Wydziału, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wiceprezydent Miasta Łodzi).

19. Fundusz dokonuje wypłaty środków w terminie określonym w zawartej umowie na rachunek bankowy wskazany w formularzu wniosku (konto UMŁ).

20. W przypadku gdy umowa realizowana jest bez zabezpieczeń wypłata środków przez Fundusz następuje po zakończeniu zadania i rozliczeniu finansowym oraz rozliczeniu efektów rzeczowych i ekologicznych zadania. W powyższym przypadku szkoła/ placówka środki na jego realizację otrzymuje z budżetu Miasta Łodzi zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków na ten cel.

21. Podstawę wypłaty środków z Funduszu stanowią wnioski o dokonanie płatności wraz z kserokopią faktur/rachunków/ umów (zgodnie z „Instrukcją rozliczania ..."), które beneficjenci zobowiązani są składać na co najmniej 20 dni przed terminem wypłaty wynikającym z umowy.

22. Rozliczenie końcowe zadania stanowi:

a) rozliczenie kosztów zadania,
b) potwierdzenie wykonania i zakończenia zadania oraz osiągnięcia planowanego efektu rzeczowego,
c) potwierdzenie osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego z uwzględnieniem zapisów umownych.


Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)
2. Zarządzenie Nr 5048/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 października 2013 r. (ze zm.)

 

 
 

Projekt ERASMUS+ „P.R.I.M.E. – Promoting our Regions in Modern Enterpreneurship”

KOORDYNATOR PROJEKTU - RUMUNIA
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 września 2014 - 31 sierpnia 2016
PARTNERZY PROJEKTU:
POLSKA, Łódź:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Partnerzy lokalni:
Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
RUMUNIA, Braila:
Inspectoratul SCOLAR Judetean - Wydział Edukacji
Partnerzy lokalni:
Colegiul National "N.Balcescu"
Double Media SRL
The Zonal Centre of Conservation and Preservation of Local Traditions
TURCJA, Aksaray:
Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Partnerzy lokalni:
Aksaray University, Faculty of Economics and Administrative Sciences
Aksaray Chamber of Commerce and Industry
Aksaray Trade Vocational High School
 

PRIORYTETY PROJEKTU:
rozwój partnerstwa pomiędzy edukacją i rynkiem pracy
promowanie regionów oraz przedsiębiorczych doświadczeń w edukacji
 

TEMATY DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:
przedsiębiorczość, przemysł, małe i średnie przedsiębiorstwa,
międzynarodowa współpraca, stosunki międzynarodowe, rozwój współpracy,
innowacyjne programy nauczania, metody, rozwój kursów szkoleniowych.
CELE GŁÓWNE P.R.I.M.E.
rozwój kultury przedsiębiorczości, wzrost umiejętności, wiedzy, zdolności menedżerskich dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców w obszarach które nie mają obecnie wiele do zaoferowania młodym,
zaangażowanie młodych, lokalnych firm w naszą kampanię promocyjną,
wyselekcjonowanie, zbadanie potrzeb szkoleniowych nt przedsiębiorczości w szkołach,
promowanie regionów poprzez wydarzenia kulturalne,
ulepszenie szkolenia zawodowego ludzi młodych, a w rezultacie możliwości zatrudnienia,
promowanie regionów,
zdobycie zawodowych kompetencji niezbędnych by zainicjować własny biznes/ działalność,
rozwój instrumentów do wypracowania opisu zawodu,
włączenie społeczności w edukację,
podtrzymanie europejskiego wymiaru edukacji poprzez współpracę lokalnych instytucji i szkół.
Pierwsze spotkanie w ramach projektu.
W dniach 12 - 17 stycznia 2015r. miała miejsce pierwsza wizyta gości zagranicznych w naszym mieście. W trakcie wizyty przedstawiciele polskich, rumuńskich i tureckich partnerów rozpoczęli prace nad produktami projektu. Goście spotkali się z przedstawicielami władz naszego Miasta - Panem Wiceprezydentem Tomaszem Trela a także partnerami lokalnymi projektu - przedstawicielami Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi.

 

Drugie spotkanie w ramach projektu:
W dniach 9-13 marca 2015 r. delegacja przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Zespołu Szkół Przemysłu Mody gościła w Rumunii (Braila).

Podczas wizyty odbyły się spotkania z lokalnymi partnerami:

National College,
Teachers’ training centre,
The Zonal Centre of Cultural Traditions,
The Press Trust.

W trakcie spotkań zaprezentowane zostały postępy w realizacji projektu oraz przedstawiony został plan kolejnych działań.

 

 

Erasmus Plus

Projekty realizowane na zasadach Programu ERASMUS+ w latach 2014-2016 r. finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

lp Nazwa projektu Placówka realizująca Kraje partnerskie /miejsce szkoleń Kwota dofinansowania PLN Naistotniejszy priorytet horyzontalny lub sektorowy programu Erasmus+ zgodny z celami projektu
1 Korzenie i skrzydła Szkoła Podstawowa nr 5 Wielka Brytania, Węgry 81 480,72 Edukacja międykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie Instytucje podnoszenia jakści i/lub metod wraz z rozwojem szkoły
2 Zostać Nauczycielem Europy Szkoła Podstawowa nr 41 Malta, Szwecja, Portugalia 69 875,37 Nowe innowacyjne programy nauczania, metody edukacyjne, rozwój szkoleń. Nauczanie i uczenie się języków obcych. Współpraca międzynarodowa, stosunki międzynarodowe, współpraca na rzecz rozwoju.
3 Wspólnie w Europie Publiczne Gimnazjum nr 1 Irlandia, Malta, Słowenia, Wlk. Brytania, Hiszpania, Włochy, Niemcy 108 185,19 Nowe innowacyjne programy nauczania, metody edukacyjne, rozwój szkoleń. Nauczanie i uczenie się języków obcych. Młodzież (uczestnictwo, praca z młodzieżą, polityka młodzieżowa)
4 Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów Publiczne Gimnazjum nr 22 Malta 7 142,72 Pedagogika i dydaktyka. TIK - nowe technologie - kompetencje informatyczne. Nowe innowacyjne programy nauczania / metody edukacyjne / rozwój szkoleń.
5 Aktywizacja zawodowa nauczycieli IV Liceum Ogólnokształcące Wielka Brytania, Hiszpania, Malta 146 079,79 Nowe innowacyjne programy nauczania, metody edukacyjne, rozwój szkoleń. Edukacja międzykulturowa i międzypoleniowa oraz uczelnie się przez całe życie. Instytucje podnoszenia jakości i/lub metod (włącznie z rozwojem szkoły)
      RAZEM: 412 763,79 zł  
Kalendarz
Kontakt