Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Użyteczne dla NGO

Na tej stronie znajdziesz informacje o aspektach prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych (np. o tym jak założyć/rozwiązać stowarzyszenie/fundację), a także poradniki dot. współpracy ngo z samorządem, linki do ważnych stron internetowych oraz baz organizacji pozarządowych.

Poradniki dla NGO

Model współpracy

Model współpracy ma na celu przyczynienie się do lepszego zrozumienia zasad współpracy międzysektorowej. Próbuje odpowiedzieć na pytania jak tworzyć warunki sprzyjające temu, aby uczestnicy, którzy działają na rzecz dobra wspólnego, znajdowali porozumienie? Jak dążyć do tego, aby współdziałanie między samorządem terytorialnym a organizacjami pozarządowymi opierało się zarówno na so­lidnych podstawach prawnych, jak również dokonywało się w obrębie wysokiej kultury współpracy?

Model współpra­cy został właśnie tak pomyślany, aby skutecznie i harmonijnie połączyć uwarunkowania współpracy związane z prawem i infrastrukturą, oraz z kulturą, czyli naszymi nawykami, zaufaniem, poczuciem odpowiedzialności, elastycznością, otwartością i szacunkiem dla innych ludzi…

W proponowanym modelu pokazane jest jakie minimalne oczekiwania muszą być speł­nione, aby w ogóle można było mówić o współdziałaniu.  Zachęcamy do lektury

POBIERZ MODEL WSPÓŁPRACY >>>

Poradnik Modelowej Współpracy

Polecamy również Poradnik Modelowej Współpracy, który jest rozwinięciem kwestii poruszanych w Modelu. Publikacja jest skoncentrowana na nakreśleniu idealnego modelu współpracy w zakresie wspólnego tworzenia polityk publicznych, realizacji zadań z nimi związanych oraz tworzenia infrastruktury współpracy – czyli wspomaganiu społecznej aktywności. Poradnik zawiera też zestaw dobrych praktyk oraz schemat samooceny. Całość publikacji dostępna tutaj:

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/odbior-%20na%20strone/Poradnik%20cz.1.pdf

http://www.pokl541.pozytek.gov.pl/files/Model/Produkty/odbior-%20na%20strone/Poradnik%20cz.2.pdf

Ważne strony internetowe

www.ngo.pl

Zachęcamy do odwiedzania portalu www.ngo.pl gdzie na bieżąco możecie Państwo śledzić m.in. informacje o źródłach finansowania organizacji pozarządowych oraz uzyskać porady prawne dot. działalności organizacji pozarządowych. Polecamy przede wszystkim:

 • serwis fundusze: http://fundusze.ngo.pl/
  zawsze aktualne informacje o grantach, dotacjach i konkursach, a także wyszukiwarka, dzięki której fundacje i stowarzyszenia mogą znaleźć fundusze dokładnie odpowiadające ich kryteriom
 • serwis poradnik: http://poradnik.ngo.pl/
  ponad 1000 pytań i odpowiedzi, związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowej, kontakt z informatorium i ekspertami (możliwość zadawania pytań on-line, infolinia)
www.mojapolis.pl

Portal zawiera dane o społeczno-ekonomicznej kondycji gmin, powiatów i województw. Opisuje i prezentuje dane na mapach, wykresach, w tabelach i rankingach.

Portal tworzy repozytorium danych (prawie 1000 wskaźników!) pochodzących z wielu źródeł, m.in. ministerstw, Państwowej Komisji Wyborczej, BDL GUS, Systemu Informacji Oświatowej, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Komendy Głównej Policji etc. Dane pokazywane są na szczeblu: województw, powiatów i gmin.

www.mojapolis.pl

www.pozytek.gov.pl

Strona Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. Zawiera informacje przydatne dla organizacji pozarządowych – akty prawne, dokumenty programowe, aktualności. Platforma internetowa umożliwia również organizacjom pożytku publicznego bezpłatne upublicznianie swoich sprawozdań finansowych oraz wprowadza przełomowe zmiany dotyczące przejrzystości finansów instytucji korzystających ze środków publicznych.

 

www.eurodesk.pl

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+". Na stronie www.eurodesk.pl znaleźć można m.in. informacje o możliwościach w Europie - dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania odbiorców programu.

www.wolontariat.org.pl

Strona Ogólnopolskiej Sieć Centrów Wolontariatu. W portalu znajdziesz m.in. informacje o praktycznych aspektach wolontariatu: jak ubezpieczyć wolontariusza, jak podpisać z nim umowę, adresy regionalnych Centrów Wolontariatu, publikacje, zapowiedzi konferencji i seminariów.

www.wolontariat.org.pl

www.ekonomiaspoleczna.pl

Portal poświęcony informacjom m.in. o przedsiębiorstwach społecznych, zatrudnieniu socjalnym i spółdzielniach socjalnych. 

www.ekonomiaspoleczna.pl

www.batory.org.pl

Strona Fundacji im. Stefana Batorego. Strona zawiera m.in. informacje o  krajowych i zagranicznych programach realizowanych przez Fundację. Znajdziemy wiadomości dotyczące terminów składania wniosków w ramach poszczególnych programów, a także wykaz publikacji wydawanych lub współwydawanych przez fundację. 

www.batory.org.pl

Przydatne dla NGO

Formularze wniosków wykorzystywanych w KRS

Wszystkie formularze niezbędne do złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdziesz je tutaj.

Wyszukiwarka NGO

bazy.ngo.pl

Największy i najpopularniejszy w Polsce zbiór danych o organizacjach pozarządowych oraz urzędach, instytucjach i placówkach, których działalność związana jest z sektorem pozarządowym. http://bazy.ngo.pl/

Baza Krajowego Rejestru Sądowego

Internetowa usługa pozwalająca na pobranie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wydruki te mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. https://ems.ms.gov.pl/

Organizacje pożytku publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 % znaleźć można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej >>>

Bazę OPP uruchomiła również redakcja portalu ngo.pl pod adresem bazy.ngo.pl/opp. Organizacje można wyselekcjonować regionalnie, tematycznie itp.

Stowarzyszenia i fundacje - aspekty prawne

Podstawy prawne
Tworzenie Stowarzyszeń

(art. 9, art. 10 ust. 1 ustawy POS)

Osoby w liczbie co najmniej siedmiu, zamierzające założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet założycielski albo władze stowarzyszenia.

Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 3. cele i sposoby ich realizacji,
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
 7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia,
 8. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 9. zasady dokonywania zmian statutu,
 10. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Złożenie wniosku o zarejestrowanie stowarzyszenia: (art. 12 ustawy POS)

Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem siedziby stowarzyszenia.

Uwaga! Wniosek, o którym mowa powyżej, podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego: (art. 16 ustawy POS)

Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą.

Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o wpisie, jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń, wyznacza w tym celu posiedzenie wyjaśniające.

Sąd rejestrowy oddala wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa.

O wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący, przesyłając mu jednocześnie odpis postanowienia o wpisie, statut stowarzyszenia, listę założycieli i podjęte uchwały.

Zawiadomienie o zmianie statutu stowarzyszenia: (art. 21 ustawy POS)

Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisu zmiany statutu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu stowarzyszenia do tego rejestru. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że są one zgodne z obowiązującym statutem.

O wpisie zmiany statutu stowarzyszenia sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący, przesyłając mu odpis postanowienia i tekst jednolity zmienionego statutu.

Informacje pomocne przy rejestracji stowarzyszeń znajdują się również w portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.

Związki stowarzyszeń: (art. 22 ustawy POS)

Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne, z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi.

Do związków, o których mowa powyżej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy POS.

Tworzenie terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia

(art. 10a ustawy POS)

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:

 1. zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej,
 2. strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej,
 3. organy terenowej jednostki organizacyjnej, w tym zarząd, oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania,
 4. możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej, wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia.Jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi, terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa:
 • warunki, które muszą być spełnione, aby mogła ona uzyskać osobowość prawną,
 • zasady gospodarowania majątkiem,
 • sposób reprezentowania, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu,
 • szczegółowe zasady likwidacji.

Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania.

Terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jej powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby jednostki, oraz doręczyć statut stowarzyszenia.Oznacza to, że zarząd nowopowstałego oddziału stowarzyszenia bez osobowości prawnej z siedzibą na terenie Łodzi, powinien powiadomić Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi (90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5) o powstaniu oddziału. Więcej informacji nt. zgłoszenia powstania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia w "belce" poniżej.

Powyższe stosuje się również w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia.

Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną, a stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki.

Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie terenowej jednostki organizacyjnej z Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd stowarzyszenia.

Zgłoszenie powstania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Sposób załatwiania sprawy:

Zarząd nie posiadającej osobowości prawnej terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest zobowiązany do zgłoszenia jej do właściwego organu nadzoru w ciągu 14 dni od daty powstania jednostki.

Etapy procedury:

 1. Podmiot zgłaszający składa następujące dokumenty:
  • zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
  • protokół z utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (zawierający informację o składzie zarządu i adresie siedziby jednostki),
  • listę członków założycieli terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
  • uchwałę władz głównych stowarzyszenia w sprawie utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą w Łodzi (jeżeli statut stowarzyszenia przewiduje konieczność podjęcia ww. uchwały),
  • statut stowarzyszenia.
 2. Organ nadzoru sprawdza dokumenty i ustala czy spełnione są warunki, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszenie jednostki terenowej stowarzyszenia nie spełnia wymogów określonych ustawą, organ nadzoru występuje do Zarządu jednostki terenowej stowarzyszenia o uzupełnienie zgłoszenia.

W celu usprawnienia obsługi związanej ze zgłoszeniem terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia wymagane dokumenty można złożyć bezpośrednio u merytorycznych pracowników Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Wymagane dokumenty:

 • zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
 • protokół z utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia (zawierający informację o składzie zarządu i adresie siedziby jednostki),
 • lista członków założycieli terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
 • uchwała władz głównych stowarzyszenia w sprawie utworzenia terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia z siedzibą w Łodzi (jeżeli statut stowarzyszenia przewiduje konieczność podjęcia ww. uchwały),
 • statut stowarzyszenia.

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Informacje dodatkowe:

Organem nadzorującym terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszeń jest starosta właściwy ze względu na siedzibę jednostki terenowej stowarzyszenia (Prezydent Miasta Łodzi) – art. 20 ust. 1 w związku z art. 8. ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Podstawa prawna:

Art. 20 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).


Stowarzyszenia zwykłe

W dniu 19 listopada 2015 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy z dniem 20 maja 2016 r. wprowadza szereg zmian odnoszących się do stowarzyszeń zwykłych.
Tekst znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach >>>

W świetle ww. nowelizacji:
Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, posiadającą ułomną osobowość prawną i tym samym może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane (art. 40 ust. 1a ustawy).

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć przynajmniej trzy osoby fizyczne spełniające warunki określone w art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, które uchwalają regulamin działalności określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także rozwiązania stowarzyszenia zwykłego (art. 40 ust. 2 ustawy).

Organem przyjmującym wnioski o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych i nadzorującym stowarzyszenia zwykłe jest Starosta (w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta) właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego (art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy POS). Na terenie miasta Łodzi ww. funkcję, z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, pełni Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5.
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi

Sposób załatwienia sprawy:

Organem przyjmującym wnioski o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych i nadzorującym stowarzyszenia zwykłe jest Starosta/w miastach na prawach powiatu Prezydent Miasta właściwy ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego (art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

Etapy zgłoszenia:

Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo Zarząd składają na piśmie wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, dołączając:

 • protokół z zebrania założycielskiego stowarzyszenia zwykłego (zawierający uchwały o: utworzeniu stowarzyszenia zwykłego, przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego, wyborze organów władz stowarzyszenia zwykłego, wyznaczeniu siedziby stowarzyszenia zwykłego),
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli oraz oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych,
 • informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL Przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków Zarządu,
 • informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 • informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego,
 • regulamin działalności,

W przypadku gdy wniosek o wpis składa Zarząd, podpisują go wszyscy członkowie Zarządu.
Uchwalony przez członków założycieli stowarzyszenia zwykłego regulamin działalności powinien w szczególności określać:

 1. nazwę stowarzyszenia,
 2. cel lub cele stowarzyszenia,
 3. teren i środki działania,
 4. siedzibę,
 5. przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd,
 6. zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
 7. sposób nabycia i utraty członkostwa,
 8. sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Termin załatwienia sprawy:

 1. Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis (jeżeli nie został przez organ nadzorujący złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego).
 2. Do 7 dni od dnia uzupełnienia wniosku w sytuacji gdy wniosek o wpis zawierał braki i organ nadzorujący wezwał do ich uzupełnienia.
 3. Do 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Sądu odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.

Opłata skarbowa:

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy:

W przypadku niedokonania przez organ nadzorujący wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i niezłożenia wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Informacje dodatkowe:

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

 1. Powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 2. Zrzeszać osób prawnych,
 3. Prowadzić działalności gospodarczej,
 4. Prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd.
Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 3. zawarcie umowy kredytu lub pożyczki,
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi >>

Podstawa prawna:

 1. Rozdział 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz.  210).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi

W terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, stowarzyszenie zwykłe zobowiązane jest złożyć organowi nadzorującemu wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych dotyczących:

 1. nazwy stowarzyszenia zwykłego, jego celu lub celów, terenu i środków działania oraz adresu siedziby,
 2. imienia i nazwiska przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposobu reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 3. imienia i nazwiska członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 4. regulaminu,
 5. posiadania statusu organizacji pożytku publicznego,
 6. przekształcenia lub rozwiązania stowarzyszenia zwykłego,
 7. imienia i nazwiska likwidatora stowarzyszenia zwykłego,

załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.
Stowarzyszenie zwykłe jest także zobowiązane informować organ nadzorujący o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ (zgodnie z art. 40b ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi >>

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zamieszczenie w ewidencji stowarzyszeń zwykłych zmienionych danych.
 2. Dokumenty stanowiące podstawy zmiany: protokoły oraz listy obecności z posiedzeń organów władz stowarzyszenia zwykłego podczas których dokonano zmian wraz z uchwałami w tym zakresie.

Podstawa prawna:

 1. Art. 40b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. poz. 644).

Informacja dotycząca przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe

Od dnia 1 stycznia 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) dotyczące możliwości przekształcenia się stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe (zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Możliwość taka dotyczy:

 • nowych stowarzyszeń zwykłych, które po wejściu w życie nowych przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach, tj. po dniu 20 maja 2016 r. uzyskały wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi,
 • stowarzyszeń zwykłych działających przed dniem 20 maja 2016 r., które dokonały „przerejestrowania” do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Aby stowarzyszenie zwykłe mogło dokonać przekształcenia w stowarzyszenie rejestrowe musi posiadać co najmniej siedmiu członków, a zgodę na przekształcenie (wyrażonej w drodze uchwały) muszą wyrazić wszyscy członkowie stowarzyszenia zwykłego.

Uchwała o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe powinna zawierać (zgodnie z art. 42a ust. 2 ustawy):

 • nazwę i siedzibę stowarzyszenia,
 • powołanie władz stowarzyszenia,
 • przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowi załącznik do uchwały,
 • sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zwykłego sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym podjęcie uchwały o przekształceniu, które stanowi załącznik do uchwały.

Uwaga! Informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego (art. 42a ust. 3 ustawy).

Uwaga! O zamiarze przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy powiadomić wszystkich członków nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu (art. 42b ust. 1 ustawy). Do ww. zawiadomienia należy dołączyć (art. 42b ust. 2 ustawy):

 • projekt statutu stowarzyszenia,
 • informacje o aktywach i pasywach stowarzyszenia zwykłego.

Sposób załatwienia sprawy:

Przekształcając stowarzyszenie zwykłe w stowarzyszenie rejestrowe należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (90-928 Łódź, ul. Pomorska 37) – formularz KRS-W20. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego powinien być złożony i podpisany przez wszystkich członków Zarządu. Do wniosku należy dołączyć uchwałę o przekształceniu wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji, wydanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu (art. 42c ust. 3 ustawy).

Procedura dotycząca wydania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych została opisana poniżej. Można ją również znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi >>

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd Rejestrowy informuje Prezydenta Miasta Łodzi o zarejestrowaniu stowarzyszenia i na tej podstawie stowarzyszenie zostaje wykreślone z ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi (bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego).

Informacje dodatkowe:

Przerejestrowanie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie rejestrowe daje możliwość:

 • powoływania terenowych jednostek organizacyjnych,
 • zrzeszania osób prawnych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Przerejestrowanie wiąże się z koniecznością powołania Zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej stowarzyszenia.

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi >>

Podstawa prawna:

Art. 42a – 42e ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).

Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Sposób załatwienia sprawy:

W celu otrzymania zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową do Wydziału Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi (90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5) wniosek o wydanie ww. zaświadczenia wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
 2. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opłata skarbowa:

17,00 zł (zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – część II, kol. III, pkt 21).
Opłatę skarbową uiszcza się na konto:
GETIN NOBLE Bank S.A. Nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
z dopiskiem „za wydanie zaświadczenia – stowarzyszenia zwykłe”
Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A. oraz we wpłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 i ul. Piotrkowskiej 110.

Szczegółowe informacje można również znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi >>

Podstawa prawna:

 1. Art. 40b ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Nadzór nad stowarzyszeniami

Zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy POS, nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

 1. wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 2. starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia (w miastach na prawach powiatu do Prezydenta Miasta) – w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami.

W odniesieniu do stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Łodzi, nadzór taki sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi – Wydział Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Kompetencje organu nadzorującego: (art. 25 ustawy POS)

Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać:

1) dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów),

2) niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia.

Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie żądań.

Nałożenie grzywny na stowarzyszenie: (art. 26 ustawy POS)

W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań określonych w art. 25 ust. 2 sąd, na wniosek organu nadzorującego, może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.

Środki stosowane przez organy nadzorujące: (art. 28 ustawy POS)

W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 10a ust. 1 i 3 i art. 10b, organ nadzorujący, w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu na podstawie art. 29.

Środki stosowane przez sąd: (art. 29 ustawy POS)

Sąd, na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora, może:

 1. udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia,
 2. uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia,
 3. rozwiązać stowarzyszenie, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. Rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia, sąd może zobowiązać władze stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. W razie bezskutecznego upływu terminu, sąd, na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy, podejmie zawieszone postępowanie.
 4. Sąd rozpoznając wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia.
Likwidacja stowarzyszeń

Rozdział V ustawy POS

W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu, jeżeli statut lub, w razie braku odpowiednich postanowień statutu, uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając likwidatora.

Fundacje

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach i statutu.

Fundatorzy. Siedziba fundacji: (art. 2 ustawy o fundacjach)

Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoby prawne mające siedziby w Polsce lub za granicą.

Siedziba fundacji powinna znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akt fundacyjny: (art. 3 ustawy o fundacjach)

Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie.

W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację.

Składnikami majątkowymi mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.

Statut. Działalność gospodarcza prowadzona przez fundację: (art. 5 ustawy o fundacjach)

Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Fundator może wskazać ministra właściwego ze względu na cele fundacji. Oświadczenie fundatora w tej sprawie powinno być dołączone do statutu i przekazane sądowi prowadzącemu rejestr fundacji.

Fundacja, która ma prowadzić działalność na terenie jednego województwa, powinna mieć siedzibę na terenie województwa objętego działalnością tej fundacji.

Jeżeli w statucie określa się przeznaczenie środków majątkowych fundacji po jej likwidacji, środki te powinny być przeznaczone na cele, o których mowa w art. 1.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określić ulgi i zwolnienia z tytułu przeznaczenia zysków z działalności gospodarczej fundacji na realizację jej zadań statutowych, inne niż ulgi i zwolnienia określone w innych ustawach.

Obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Uzyskanie osobowości prawnej: (art. 7 ustawy o fundacjach)

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: (art. 9 ustawy o fundacjach)

Sąd dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacji po stwierdzeniu, że czynności prawne stanowiące podstawę wpisu zostały podjęte przez uprawnioną osobę lub organ i są ważne. Postanowienie o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd wydaje ponadto po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, zwanego dalej "właściwym ministrem", oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut.

Jeżeli cele fundacji wkraczają w zakres działania dwóch lub więcej ministrów, sąd zawiadamia o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z przesłaniem statutu, właściwego ministra, z którego zakresem działania wiążą się główne cele fundacji.

Nadzór nad fundacjami

(art. 12 ustawy o fundacjach)

O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty.

Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności (nie dotyczy to fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie jest przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

Likwidacja fundacji

(art. 15 ustawy o fundacjach)

W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.

Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, w wypadku osiągnięcia celu, wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji organ, o którym mowa w art. 13, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.

W wypadkach innych likwidacja fundacji może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy.

Jeżeli statut fundacji nie określa przeznaczenia środków majątkowych pozostających po jej likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem celów, którym fundacja służyła.

Informacja o organizacjach pozarządowych

Sposób załatwienia sprawy:

Udzielane są informacje o organizacjach pozarządowych mających siedzibę na terenie Łodzi (stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach kościelnych, innych).
Wszystkie podmioty (organizacje, instytucje, osoby prywatne) zainteresowane uzyskaniem informacji adresowych o organizacjach pozarządowych, mających siedzibę na terenie Łodzi, mogą zgłaszać zapytania o dane teleadresowe. Możliwe jest uzyskanie informacji w trzech trybach:

 1. Zainteresowany samodzielnie uzyskuje informacje na stronie internetowej UMŁ poprzez odesłanie do oficjalnej strony Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. Zainteresowany zgłasza na piśmie lub drogą elektroniczną wniosek o udzielenie informacji teleadresowej nt. organizacji pozarządowej – po sprawdzeniu w bazie danych o organizacjach pozarządowych, zainteresowany uzyskuje na piśmie lub elektronicznie potrzebne informacje,
 3. Zainteresowany samodzielnie może uzyskać informację poprzez pobranie załącznika zamieszczonego na Portalu w dziale pn. "WYKAZY i EWIDENCJE" (znajdującym się w dolnej części strony).

Informacje dodatkowe:

Informacje o organizacjach pozarządowych mających siedzibę na terenie Łodzi udzielane są na podstawie danych, które zostały przekazane przez organizacje pozarządowe i Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Z tego powodu Urząd Miasta Łodzi nie ma wpływu na aktualność tych danych.

Od 1 stycznia 2007 r. działa elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego - Wyszukiwarka podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Podstawa prawna:

 1. Art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).
 2. Art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868).
 3. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
 4. Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.).
Obowiązki organizacji pozarządowych związane z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) nakłada na szereg podmiotów – tzw. „Instytucji Obowiązanych” obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Zasadniczo ww. ustawa dotyczy przede wszystkim tych podmiotów, które bezpośrednio przeprowadzają transakcje, np. banki, domy maklerskie.

Włącza jednak ww. ustawa do katalogu „Instytucji Obowiązanych”, także organizacje pozarządowe, tj.:

 1. Fundacje (wszystkie)
 2. Stowarzyszenia – posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, także w drodze więcej niż jednej operacji.

Obowiązki instytucji obowiązanych:

 1. Stworzenie i przyjęcie w formie pisemnej wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji (art. 10a ustawy) – powinna ona zostać przyjęta (tj. zatwierdzona) przez odpowiednie władze uchwałą (zgodnie ze statutem organizacji). Przykładową procedurę można znaleźć na stronie Portalu Organizacji Pozarządowych www.poradnik.ngo.pl/x/1281057
 2. Wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego – wyznaczenie ww. osoby/osób wymaga podjęcia stosownej uchwały przez władze organizacji, np. uchwały Zarządu, czyli organu władz który zgodnie z treścią statutu ma kompetencje związane z zarządzaniem majątku organizacji.
 3. Wyznaczona osoba/osoby odpowiedzialne w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego muszą mieć zapewniony udział w szkoleniu i uzyskać certyfikat.
 4. Rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro – w tym także rejestracja transakcji powiązanych, np. gdy są przeprowadzane również w drodze więcej niż jednej operacji (np. wpłata w trzech transzach).


Więcej informacji dla organizacji pozarządowych, związanych z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/aktualnosci


Wykazy i ewidencje

Kalendarz
Kontakt