Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Skontaktuj się z nami

Serdecznie zapraszamy do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

W ramach współpracy z nami możecie Państwo liczyć m.in. na:
- pomoc w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami,
- udzielanie informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym,
- upowszechnianie informacji nt. działalności łódzkich organizacji pozarządowych, w tym za pośrednictwem portalu oraz poprzez listę mailingową organizacji pozarządowych będących w bazie Urzędu.

W powyższych sprawach, jak i w sprawach ogólnych zasad współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi zachęcamy do kontaktu z Biurem ds. Partycypacji Społecznej, które pełni funkcję koordynującą współpracę Miasta z NGO.

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Piotrkowska 153,
kierownik: Artur Skórzak
pokój: 208, II piętro
tel. (42) 638 46 99

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Piotrkowska 104,
Łukasz Prykowski
pokój: 104 B, I piętro
tel. (42) 638 46 99

W sprawach branżowych, dotyczących współpracy organizacji pozarządowych w konkretnych obszarach (np. sportu, kultury, edukacji itd.) zachęcamy do kontaktu z właściwymi wydziałami UMŁ.

Współpraca NGO z Wydziałami Urzędu Miasta Łodzi

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Oddział ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • współpraca w zakresie realizacji zadań z zakresu wpierania organizacji pozarządowych, promocji rozwoju wolontariatu
 • pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział
 • udzielanie organizacjom pozarządowym pomocy w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami
 • gromadzenie i upowszechnianie wśród organizacji, informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym
 • upowszechnianie informacji nt. działalności łódzkich organizacji pozarządowych. Redagowanie strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi, dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • współpraca w zakresie aktualizacji bazy kontaktów do organizacji pozarządowych w Łodzi
 • współpraca w zakresie naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej
 • udzielanie informacji/pomocy w zakresie przygotowywania wniosków o użyczenie lokalu

Kontakt:

Pełnomocnik ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi

 • kierowanie pracami Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • współpraca w tworzeniu standardów współpracy administracji publicznej z III sektorem;
 • diagnozowanie potrzeb środowiska łódzkich organizacji pozarządowych
 • koordynowanie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca w zakresie kreowania polityki informacyjnej, dotyczącej zagadnień współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi
 • pomoc w sytuacjach problemowych dotyczących współpracy z Miastem

Kontakt:
Łukasz Prykowski
tel. (42) 638 55 65
l.prykowski@uml.lodz.pl

Pełnomocnik Prezydenta ds. Równego Traktowania

 • działania w celu zapewnienia równego traktowania bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w temacie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu  lub na rzecz eliminowania skutków powstałych w wyniku naruszeń zasady równego traktowania
 • podejmowanie inicjatyw i działań promujących dobre rozwiązania w temacie równego traktowania
 • współpraca z organizacjami i instytucjami przy  opracowywaniu Łódzkiej Karty Różnorodności

Kontakt:
Monika Kamieńska
tel. (42) 638 54 63
m.kamienskia@uml.lodz.pl

Wydział Edukacji
 • współpraca z organizacjami przy wspólnej realizacji przedsięwzięć dotyczących m.in. oświaty, edukacji dzieci i młodzieży, propagowania zdrowego stylu życia, aktywizacji społecznej młodzieży i przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży
 • pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział
 • współpraca z KDO ds. nowoczesnej edukacji oraz KDO ds. młodzieży

Kontakt:
Hanna Belke-Markiewicz
tel. (42) 638 48 28
h.markiewicz@uml.lodz.pl

Wydział Kultury
 • współpraca przy realizacji zadań publicznych dotyczących kultury, sztuki i ochrony tradycji, w szczególności w dziedzinach dotyczących życia kulturalnego miasta oraz wspierania przedsięwzięć kulturalnych promujących Łódź
 • pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział

Kontakt:
Jolanta Sławińska-Ryszka
tel. (42) 638 43 92
jo.slawinska@uml.lodz.pl

Wydział Sportu
 • współpraca w zakresie realizacji zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej
 • pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział
 • współpraca w tworzeniu interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi, dotyczącego łódzkich organizacji sportowych, promowanie dokonań łódzkich klubów sportowych
 • przekazywanie za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych informacji  o realizacji zadań publicznych dotyczących upowszechniania kultury fizycznej
 • współpraca z KDO ds. sportu powszechnego

Kontakt: 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • współpraca w zakresie realizacji zadań wspierających zdrowie i podnoszące świadomość zdrowotną mieszkańców miasta
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w ramach prac Oddziału ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
 • pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wydział
 • współpraca z KDO ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz KDO ds. rodziny, dzieci i młodzieży

Kontakt:
Juliusz Kurzawa
tel. (42) 638 47 38
j.kurzawa@uml.lodz.pl

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

 • podejmowanie działań służących obronie interesów osób niepełnosprawnych m.in. we współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • współpraca z KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami

Kontakt:

Zespół ds. Seniorów

 • współpraca z organizacjami działającymi na rzecz grupy wiekowej 60+
 • współpraca z KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej

Kontakt:
tel. (42) 638 47 30
seniorzy@uml.lodz.pl

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
 • współpraca przy realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki oraz współorganizacji przedsięwzięć mających na celu kształtowanie tożsamości lokalnej, identyfikacji mieszkańców Łodzi ze swoim miastem, kształtowanie patriotyzmu lokalnego
 • pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez biuro
 • przekazywanie materiałów promocyjnych organizacjom realizującym projekty służące promocji wewnętrznej Miasta, umacniającym poczucie tożsamości lokalnej, aktywizujące przestrzeń miejską

Kontakt:
Anna Stanisławska
tel. (42) 638 40 88
a.stanislawska@uml.lodz.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • współpraca w ramach realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • nadzór i kontrola merytoryczna nad realizacją zadań zleconych organizacjom pozarządowym
 • udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach dotyczących współpracy z NGO
 • opiniowanie i rekomendowanie działalności podmiotów niepublicznych współpracujących z MOPS w Łodzi

Kontakt:

 • kierownik:
  Eliza Ziółkowska-Lewandowicz  
  tel. (42) 685 43 43
 • Eliza Mistrzak
  Beata Lucimińska
  Joanna Wąsiewicz
  tel. (42) 685 43 42
  owzpu@mops.lodz.pl
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Łodzi akademickiej
 • pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez Biuro

Kontakt:
Monika Paluch
tel. (42) 638 58 19
m.paluch@uml.lodz.pl

Biuro ds. Rewitalizacji
 • współpraca z organizacjami w ramach KDO ds. Rewitalizacji i KDO ds. Polityki Lokalowej
 • współpraca w zakresie realizacji działań wspierających rewitalizację (m.in. aktywizacja obywateli, partycypacja społeczna)
 • współpraca w zakresie realizacji przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji
 • współpraca w zakresie realizacji działań projektu pilotażowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”
 • udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach dotyczących współpracy z NGO

Kontakt:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
 • prowadzenie spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych i organizowaniem ich ochrony; - popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Łodzi
 • współpraca w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony zabytków

Kontakt:
Kinga Matczak
tel. (42) 638 42 36
k.matczak@uml.lodz.pl

Biuro Architekta Miasta
 • działania w Strefie Wielkomiejskiej
 • działania edukacyjno-informacyjne dotyczące struktury architektoniczno-urbanistycznej Łodzi

Kontakt:
Bartosz Poniatowski
tel. (42) 272 61 42
b.poniatowski@uml.lodz.pl
 

Zarząd Dróg i Transportu
 • współpraca przy działaniach edukacyjno - informacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
 • współpraca w zakresie użyczeń dróg wewnętrznych w celu realizacji inicjatyw w zakresie pożytku publicznego

Kontakt:
tel. (42) 638 49 11, (42) 638 49 59 
zdit@zdit.uml.lodz.pl

Drogi wewnętrzne:

 • ul. Piotrkowska, Pasaż Schillera
  Ewa Borkowska
  tel. 42 632 49 57
 • Bałuty
  Grzegorz Lenart
  tel. (42) 638 49 55
 • Górna
  Marceli Kotwasiński
  tel. (42) 638 59 09
 • Widzew
  Piotr Kunach
  tel. (42) 638 59 09
Zarząd Lokali Miejskich
 • prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali użytkowych przez organizacje pozarządowe
 • udostępnianie informacji na temat prowadzonych przetargów oraz lokali możliwych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym
 • procedowanie wniosków o najem oraz o najem lokalu na preferencyjnych warunkach

Kontakt:
Ewa Kośmińska
tel. (42) 638 42 15
e.kosminska@zlm.lodz.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska i opieką nad zwierzętami
 • współpraca z KDO  ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt

Kontakt:
Krzysztof Honkisz
tel. (42) 638 47 16
k.honkisz@uml.lodz.pl

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej
 • współpraca z KDO ds. polityki lokalowej

Kontakt:
Urszula Waszczyk
tel. (42) 638 40 72
u.waszczyk@uml.lodz.pl

Wydział Organizacyjny
 • udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości i na preferencyjnych warunkach, sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta Łodzi na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym.

Kontakt:
Beata Ignaszewska
tel. (42) 638 40 29
b.ignaszewska@uml.lodz.pl

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
 • współpraca w zakresie realizacji zadania publicznego dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w szczególności pomoc w przygotowaniu ofert realizacji zadań publicznych, składanych przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez wydział

Kontakt:

Wydział Spraw Obywatelskich
 • przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń o utworzeniu na terenie miasta Łodzi stowarzyszeń zwykłych
 • przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń o powołaniu na terenie miasta Łodzi jednostek terenowych stowarzyszeń
 • prowadzenie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji posiadających siedzibę na terenie miasta Łodzi na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach

Kontakt:

Kalendarz
Kontakt