Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Inicjatywy lokalne

Jeśli mieszkańcy uznają, że na danym terenie konieczna jest określona inwestycja lub inne działania, mogą wystąpić z wnioskiem w tej sprawie. Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. W budżecie miasta na rok 2017 na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi przeznaczono kwotę 300 tys. zł.

Zakres podejmowanych w tych ramach działań jest bardzo szeroki. Inicjatywy mogą dotyczyć np. budowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, ale również działalności charytatywnej, upowszechniania tradycji narodowej, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, sportu i turystyki, ochrony przyrody.

Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na wsparciu finansowym lub rzeczowym.

Procedura składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nie jest skomplikowana. Mieszkańcy mogą składać wnioski na formularzu, którego wzór został określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi.

Więcej informacji

Zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej

Realizacja zadań w ramach inicjatyw lokalnych w 2017 r. >>>

Realizacja zadań w ramach inicjatyw lokalnych w 2016 r. >>>

Realizacja zadań w ramach inicjatyw lokalnych w 2015 r. >>>

Realizacja zadań w ramach inicjatyw lokalnych w 2014 r. >>>

Realizacja zadań w ramach inicjatyw lokalnych w 2013 r. >>>

Kontakt z Urzędem

Komórką Urzędu Miasta Łodzi, która odpowiada za przyjmowanie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej i obsługę Zespołu ds. Rozpatrywania Wniosków jest Biuro ds. Partycypacji Społecznej.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Urząd Miasta Łodzi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115, II piętro
tel. 42 638 46 99
email: zespop@uml.lodz.pl

Kontakty do osób z właściwych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za udzielanie informacji o stanie realizacji wniosków w ramach inicjatywy lokalnej na dalszym etapie.

Akty prawne
Kalendarz
Kontakt