Urząd Miasta Łodzi

Załóź firmę

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA ZAKŁADAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Wpis do CEIDG

Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej należy dokonać zgłoszenia tej działalności odpowiednim organom administracji.

Do zgłoszeń tych należą:

zgłoszenie działalności gospodarczej w CEIDG, w tym:

·      zgłoszenie REGON;

·      zgłoszenie aktualizacji danych naczelnikowi urzędu skarbowego;

·      zgłoszenie ZUS/KRUS:

·      ewentualne zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT

Każdy przedsiębiorca podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Istnieją dwa główne rejestry: 

 • Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), prowadzony przez sądy rejonowe odpowiedni m.in. dla działalności prowadzonych w formie spółek prawa handlowego.
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki (Ministra Rozwoju). Ta forma rejestru jest odpowiednia dla jednoosobowej firmy.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej). Jest to obowiązek zgłoszenia działalności i uzyskania indywidualnego numeru identyfikacyjnego przedsiębiorcy dla celów statystyki publicznej. Dodatkowo należy dokonać aktualizacji danych w urzędzie skarbowym dotyczących zmiany naszych danych w zakresie m.in. nazwy - odtąd zamiast osoby fizycznej będziemy figurowali, jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - oraz w zakresie innych danych jak miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, czy forma opodatkowania, o czym poniżej. Zgłoszenie do ZUS/KRUS będzie wiązać się z informacją odnośnie konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Dokonanie rejestracji REGON, aktualizacji NIP oraz zgłoszenia ZUS, o czym mowa powyżej, dokonuje się jednocześnie z rejestracją działalności gospodarczej w systemie CEIDG.

Wszystkie te zgłoszenia są nieodpłatne.

Wpisu do CEIDG dokonuje się aktualnie w urzędzie gminy lub w formie elektronicznej na platformie elektronicznej www.ceidg.gov.pl. Zatem, aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. W tym celu dokonuje się rejestracji konta. Można tu skorzystać z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Rejestracja jednoosobowej działalności w pięciu krokach


Przed przystąpieniem do rejestracji jednoosobowej firmy warto przygotować:

 • dokumenty potwierdzające tożsamość;
 • dane dotyczące adresu zamieszkania  (jeżeli stale działalność ma być wykonywana poza miejscem zamieszkania, trzeba będzie wskazać również te adresy);
 • dane dotyczące biura rachunkowego (jeśli zamierza się korzystać z usług takiego biura);
 • rodzaj działalności określony numerem Polskiej Klasyfikacji Działalności (właściwy dla przedmiotu zamierzonej działalności), nazwę przyszłej firmy;
 • numer konta bankowego.

Krok pierwszy: przygotowanie wniosku o wpis do CEDIG drogą elektroniczną

W przypadku wybrania formy rejestracji firmy on-line, należy zarejestrować się na platformie ePUAP w celu uzyskania wcześniej już opisywanego profilu zaufanego lub skorzystać z podpisu elektronicznego (płatnego) lub wypęłnić

Krok drugi: złożenie wniosku w systemie CEDIG albo urzędzie gminy
Należy wejść na stronę internetową CEIDG i wypełnić wniosek o wpis do ewidencji. Zgodnie z tym o czym mowa była wcześniej jest on jednocześnie: wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Poza podaniem niezbędnych danych osobowych (PESEL, data urodzenia, posiadane obywatelstwo, imiona rodziców etc.), koniecznie trzeba określić m.in.:

 • datę rozpoczęcia wykonywania działalności (od tego dnia liczy się obowiązek zapłaty składek do ZUS) – można określić inną datę rozpoczęcia działalności, nie wcześniejszą jednak niż data złożenia elektronicznego formularza,
 • sposób prowadzenia dokumentacji rachunkowej (podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe, inne ewidencje lub nie jest prowadzona),
 • oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa),
 • adres firmy i miejsca wykonywania działalności,
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności),
 • nazwę firmy.

Jeśli nie posiadamy numeru NIP lub REGON, zostaną one automatycznie nadane.
Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny to - gdy został złożony on-line - system CEIDG poinformuje niezwłocznie o niepoprawności wniosku. Jeśli wniosek złożony urzędzie gminy jest niepoprawny - organ gminy wezwie do skorygowania go lub uzupełnienia
w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Krok trzeci: złożenie dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA we właściwym miejscowo oddziale ZUS
Wniosek do CEDIG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek, a na tych drukach należy złożyć informację o osobie (osobach) ubezpieczonych. Wizyta w ZUS pozwoli też na wyliczenie pierwszej składki, w zależności od dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się działalność.

Krok czwarty: złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów rejestracyjnych dla celów podatków VAT i akcyzy (o ile działalność firmy będzie jej podlegała)
We wniosku do CEDIG kwestie podatkowe dotyczą tylko podatku dochodowego. Uwaga! Możliwe jest dołączenie formularza rejestracyjnego VAT-R do wniosku o wpis do CEIDG, w celu zarejestrowania się jako podatnik podatku VAT, co w większości wypadków nie jest obowiązkowe Rejestracja VAT wolna jest od opłat.

Krok piąty: założenie firmowego konta bankowego i wyrobienie pieczątki
Nie jest to wymagane przepisami, ale w praktyce okazuje się przydatne.

Na terenie Łodzi, pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej i zamian w systemie CEIDG oferuje:

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi
tel.: 42 638 47 00
mail: bpz@uml.lodz.pl
93-590 Łódź
al. Politechniki 32

Wpis do KRS

Uzyskanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wymaga złożenia wniosku do sądu rejestrowego. Można to uczynić drogą elektroniczną bądź tradycyjnie, składając wniosek w sekretariacie sądu albo wysyłając pocztą. Dla jego skuteczności konieczne jest poprawne wypełnienie formularzy, załączenie wymaganych dokumentów i opłacenie go.

Wniosek papierowy czy elektroniczny

Wniosek o wpis można złożyć w sądzie osobiście bądź przesłać pocztą. Można też skorzystać z drogi elektronicznej. Ta ewentualność obwarowana jest jednak warunkami organizacyjno-technicznymi dotyczącymi formy wniosków i dokumentów oraz ich składania. Złożenie wniosku przez internet możliwe jest tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. System ten dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Wnioski wraz z załącznikami muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpisem takim muszą być opatrzone także dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do KRS. To samo dotyczy wypisów aktów notarialnych.

Wymienione wymagania formalne sprawiają, że tradycyjna forma składania wniosków jest bardziej popularna.

Właściwe formularze

Przygotowanie papierowego wniosku można rozpocząć od wyboru właściwych formularzy. Niezbędny będzie druk podstawowy i stosowne załączniki do niego (patrz ramka). Informacje o nich odnajdziemy na ostatniej stronie formularza podstawowego. Dzięki tym wskazówkom wnioskodawca uzyska wiedzę, które druki musi załączyć.

Uwaga! Od 15 stycznia 2015 r. obowiązują nowe druki podstawowe wniosków o wpis m.in. spółki handlowej do KRS, tj. KRS-W1, KRS-W2, KRS-W3 i KRS-W4.

Dokumenty do wniosku

Poza formularzami niezbędne są także dokumenty będące podstawą wniosku. Chodzi tu w szczególności o:

 • umowę (statut ewentualnie akt założycielski jednoosobowej spółki kapitałowej); gdy umowę sporządzono w formie aktu notarialnego dołącza się wypis z tego aktu,
 • dokument dotyczący zgody na powołanie; od 15 stycznia 2015 r. stosownie do treści art. 19a ust. 5 ustawy o KRS do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć zgodę tych osób na ich powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki,
 • dokument o powołaniu członków zarządu spółki (dotyczy spółki z o.o., akcyjnej, a także partnerskiej, o ile ustanowiono w niej zarząd) ewentualnie pozostałych organów, a ponadto na osobnej kartce nazwiska, imiona i adresy członków zarządu, wykaz wspólników (partnerów, komplementariuszy, komandytariuszy) wraz z ich adresami (adresami dla doręczeń) bądź listę wspólników spółki z o.o., na osobnej kartce, wykaz adresów członków zarządu spółki z o.o. (por. treść art. 167 § 3 K.s.h. obowiązującą od 15 stycznia 2015 r.),
 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału (dotyczy spółki komandytowo-akcyjnej, z o.o., akcyjnej),
 • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (akcjonariusza) – w przypadku jednoosobowej spółki z o.o. bądź akcyjnej, na osobnej kartce.

Dokumenty dołączone do wniosku o wpis do KRS muszą być złożone w oryginałach albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

Składając wniosek w ramach jednego okienka, trzeba także załączyć także dowód wpłaty opłaty sądowej za wpis (500 zł) i za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł).

Od 15 stycznia 2015 r. dla spółek rejestrowanych w trybie S24 obowiązuje niższa opłata sądowa w wysokości 250 zł.

Obecne zasady postępowania przed KRS i urzędami

Składając wniosek o wpis do KRS nie należy do niego dołączać wniosków czy zgłoszeń dla urzędu skarbowego, statystycznego czy ZUS. Sąd rejestrowy, zamiast przesyłać papierowe wnioski do urzędów, przekaże im dane nowo powstałej spółki elektronicznie.

Wpis do KRS następuje na podstawie postanowienia sądu. Niezwłocznie po jego wydaniu dane w nim zawarte są wprowadzane do systemu teleinformatycznego KRS. Po dokonaniu wpisu podmiotu do KRS (do rejestru przedsiębiorców) dane objęte treścią wpisu są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i rejestru REGON. W założeniu projektodawców omawianych zmian w prawie wpis do KRS ma powodować nadanie NIP i REGON, co do zasady, tego samego dnia.

Nadanie numeru NIP i REGON dla spółki handlowej następuje teraz automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w CRP KEP bądź rejestrze REGON danych przekazanych z KRS. Po nadaniu NIP i REGON informacja o nich ma być elektronicznie przekazywana z urzędowych rejestrów do KRS i wpisana do niego. Przy czym przekazanie do KRS informacji o NIP/REGON w wyjątkowych przypadkach może następować w terminie 3 dni.

Obecnie zatem NIP i REGON spółce handlowej nadawane są automatycznie, drogą elektroniczną i w rezultacie są automatycznie zamieszczanie w KRS. W takim przypadku spółka powinna otrzymać zaświadczenie o dokonaniu wpisu NIP/REGON do KRS. Wpis ten jest wolny od opłat i nie podlega ogłoszeniu w MSiG.

Opisany sposób nadawania NIP i REGON oraz wpisywania tych numerów do KRS dotyczy każdej spółki handlowej. Przy tym jednak spółka z o.o. i akcyjna w dalszym ciągu ma możliwość uzyskania tych numerów także w fazie organizacyjnej. W myśl nowego brzmienia art. 19b ustawy o KRS, spółka kapitałowa w organizacji we wniosku o wpis do KRS zamieszcza informację, że nie wystąpiła o uzyskanie NIP lub REGON, chyba że zgłasza je do KRS.

Dane spółki wpisane do KRS to jej dane podstawowe. Przekazywane są one z KRS do systemów CRP KEP i rejestru REGON. Natomiast do Centralnego Rejestru Płatników Składek trafią za pośrednictwem CRP KEP. Przy tym jednak urzędy skarbowe, GUS i ZUS, poza danymi z KRS, gromadzić będą także dane uzupełniające o podmiocie wpisanym do KRS. Informowanie o nich urzędów to obowiązek spółki jako podmiotu wpisanego do KRS.

Nowa spółka w terminie 21 dni od dnia uzyskania wpisu w KRS zobowiązana jest złożyć zgłoszenie identyfikacyjne w zakresie danych uzupełniających na druku NIP-8. Składa się je wyłącznie w urzędzie skarbowym. Dane uzupełniające z CRP KEP zostaną przekazane elektronicznie do rejestru REGON i Centralnego Rejestru Płatników Składek.

Przy tym jednak uwzględniając regulacje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zgłoszenia (na druku NIP-8) należy dokonać w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym pierwszej osoby. Zgodnie z informatorem ZUS termin 7 dni liczony jest od daty rejestracji firmy w KRS.

Opisana procedura postępowania przed KRS i urzędami obejmuje także wnioski składane drogą elektroniczną.

Szybka rejestracja spółki z o.o., a od 15 stycznia 2015 r. także jawnej i komandytowej

Od 2012 r. funkcjonuje uproszczony tryb zawiązania i rejestracji spółki z o.o. przez internet. Ten tryb zakładania spółki z o.o. określany jest mianem S24 i wymaga skorzystania z wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go podpisem elektronicznym. Przy czym nie ma konieczności posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Rejestracja S24 wymaga założenia e-konta przez osoby dokonujące zgłoszenia. Następnie potrzebne jest w szczególności wypełnienie formularza wniosku rejestrowego i pozostałych dokumentów oraz opatrzenie ich podpisem elektronicznym. Po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych do systemu teleinformatycznego, z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym, będziemy mieli do czynienia z umową spółki z o.o. (art. 1571 § 1-3 K.s.h.). Umowa spółki, wniosek rejestrowy i inne wymagane dokumenty są tworzone bezpośrednio w systemie teleinformatycznym i przesyłane sądowi.

Od 15 stycznia 2015 r. dla spółek z o.o. S24 obowiązuje krótki termin, w jakim spółka ta jest w fazie organizacji (tj. od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu do KRS). Jest to obecnie 7 dni (por. nową treść art. 169 § 2 K.s.h.).

Przy tym istota zmian w procedurze S24 to rozszerzenie katalogu spółek, jakie mogą być zarejestrowane w tym trybie od 15 stycznia 2015 r. Od tego dnia tryb ten został uruchomiony także dla spółki jawnej i komandytowej.

Formularz podstawowy Załączniki dla konkretnych spółek Załączniki dla każdej spółki
KRS-W1
(spółka jawna, partnerska, komandytowa)

KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej (…)KRS-WC Wspólnicy spółki komandytowej 

KRS-WD Partnerzy

KRS-WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne

KRS-WH Sposób powstania podmiotu

KRS-WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki

KRS-WL Prokurenci (…)

KRS-WM Przedmiot działalnośœci

KRS-ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty

KRS-W2
(spółka komandytowo-akcyjna)
KRS-WB Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnejKRS-WG Emisje akcji  
KRS-W3
(spółka z o.o.)
KRS-WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru  
KRS-W4
(spółka akcyjna)
KRS-WG Emisje akcji  

Jeśli chcesz uzyskać dodatkową pomoc przy rejestracji spółki w systemie S24, wejdź na stronę Centrum wsparcia systemu S24.  Znajdziesz tam m.in. numery telefonów i adres e-mail, pod którymi możesz uzyskać wsparcie.

Ważne! Szegółowy opis procedury rejestracji spółki w trybie S24 znajdziesz w Dokumentacji Użytkownika systemu S24. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w FAQ.

 

 

Profil zaufany

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Wykorzystując profil zaufany możesz załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Masz trzy możliwości założenia profilu zaufanego: całkowicie przez internet za pomocą certyfikatu kwalifikowanego albo zewnętrznego dostawcy tożsamości (na przykład bank), albo sam wniosek wysyłasz przez internet, ale potwierdzasz założenie konta w urzędzie. Poniżej wybierz, jak chcesz załatwić sprawę.

 1. Za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości (na przykład bank)
  • Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład zadzwoń na infolinię banku.
  • Wejdź na stronę swojego banku.
  • Zaloguj się na swoje konto.
  • Wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego.
  • Wypełnij go.
  • Wyślij formularz. W ten sposób założysz profil zaufany.
 2. Za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany)
  • Wejdź na stronę profilu zaufanego.
  • Kliknij „Zarejestruj się”.
  • Kliknij w odnośnik Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym.
  • Wypełnij formularz.
  • Kliknij „Załóż konto z certyfikatem”.
  • Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.
  • Wyświetli się kolejny komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wykonasz — kliknij „Potwierdź wykonanie kroków”. W ten sposób założysz profil zaufany.
 3. W urzędzie
  • Wejdź na stronę profilu zaufanego.
  • Kliknij „Zarejestruj konto”.
  • Wypełnij formularz.
  • Kliknij „Zarejestruj się”. W ten sposób złożysz wniosek o założenie profilu zaufanego.
   Idź do wybranego urzędu i potwierdź tam założenie profilu zaufanego. Sprawdź adres najbliższego urzędu.

 

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Logując się na www.epuap.gov.pl, wybiera się usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu. Mogą pojawić się szczególne przypadki usług, dla których prawo wymaga stosowania bezpiecznego podpisu weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym, z różnych względów np. technicznych, bezpieczeństwa, czy też stosowanych standardów.

 

 

Działalność gospodarcza cudzoziemców

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw, niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów, zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy (art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Obywatele innych państw, mogą wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem, iż cudzoziemiec otrzyma m.in.:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone, przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny
 • status uchodźcy,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy (dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim, zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG (art. 13 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą wykonywać działalność jako oddział przedsiębiorcy zagranicznego lub jako jego przedstawicielstwo.

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Niedopuszczalne będzie zatem prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa pracy przez przedsiębiorcę zagranicznego, zajmującego się za granicą np. produkcją obuwia. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego powstanie z chwilą wpisania go do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Oddział taki będzie musiał posiadać osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Szczegółowe wymogi rejestracyjne, dotyczące oddziału przedsiębiorców zagranicznych, zawarte są w Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym to (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 687 z późniejszymi zmianami) oraz w art. 89 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego może być założone jedynie w celu prowadzenia działań reklamowych i promocyjnych przedsiębiorcy zagranicznego. Szczegółowe wymogi rejestracyjne przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych określa art. 97 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Istotnym wymogiem zarówno dla oddziału, jak i przedstawicielstwa jest konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli tzw. pełnej księgowości.

Dokonaj zmian we wpisie

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do CEIDG, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian.

Przedsiębiorca składa jeden wniosek (formularz CEIDG-1) o zmianę do CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o zmianę (aktualizację) do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem aktualizacyjnym płatnika składek albo jego zmiany (ZUS/KRUS), w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce, lub elektronicznie bezpośrednio do CEIDG (dla osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany e PUAP).

Druki wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju w systemie CEIDG oraz można je otrzymać w urzędzie gminy.

Wnioski o zmianę wpisu do CEIDG są wolne od opłat.

Organ gminy wprowadza wniosek CEIDG-1 do systemu CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego dnia roboczego po jego otrzymaniu (momentem otrzymania jest dzień w którym obywatel złożył dokument w Urzędzie w formie papierowej lub dzień, w którym obywatel podpisał wcześniej złożony wniosek w formie elektronicznej)

System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS.

Na terenie Łodzi, pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej i zamian w systemie CEIDG oferuje:

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi
tel.: 42 638 47 00
mail: bpz@uml.lodz.pl
93-590 Łódź
al. Politechniki 32

Skontaktuj się z nami

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Na terenie Łodzi, pomoc w zakresie rejestracji działalności gospodarczej i zamian w systemie CEIDG oferuje:

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
w Departamencie Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łodzi
tel.: 42 638 47 00
mail: bpz@uml.lodz.pl
93-590 Łódź
al. Politechniki 32

Kalendarz
Kontakt